Legal Notice

Deze nota regelt het gebruik van zowel de website als de informatie die zich op de site bevindt. De bepalingen inzake het respect voor de privacy maakt er ook deel van uit. Deze nota ontwikkelt zich samen met het internet en kan op elk ogenblik worden gewijzigd en/of geactualiseerd zonder voorafgaande kennisgeving.

De toegang en het gebruik van www.tucrail.be (hierna “website” genoemd) van de nv TUC RAIL hierna “TUC RAIL” genoemd) zijn onderworpen aan de hieronder beschreven clausules en de Belgische wetsbepalingen.

Inhoud

  1. Uitgever en intellectuele-eigendomsrechten
  2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud
  3. Verbonden websites
  4. Aanmaak van een link naar de website
  5. Wijziging van de inhoud
  6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid
  7. Virussen
  8. Cookies
  9. Vragen en opmerkingen

 

1. Uitgever en intellectuele-eigendomsrechten

De uitgever van deze website is:

TUC RAIL sa
E-SO (Communication Office)
Fonsnylaan 39
1060 Brussel
België

De auteursrechten van de website berusten bij:

TUC RAIL nv
Fonsnylaan 39
1060 Brussel
België
Alle rechten voorbehouden voor alle landen

Alle auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot teksten, beelden, geluidsfragmenten, software of andere informatie op deze website zijn de exclusieve eigendom van TUC RAIL of van andere door TUC RAIL bekende houders van intellectuele-eigendomsrechten. De andere verbonden ondernemingen waarnaar wordt verwezen, omvatten alle leden van de NMBS-groep.

U hebt het recht deze website te doorbladeren, er fragmenten van af te drukken, op een andere drager te downloaden of te verspreiden maar uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve doeleinden en voor persoonlijk gebruik en mits duidelijke vermelding van de auteursrechten “© TUC RAIL nv” op alle reproducties.

Niets van de website mag worden verkocht en/of verspreid met de bedoeling er profijt van te trekken. Niets van de website mag worden gewijzigd en/of opgenomen in een ander werk, in een andere publicatie of in een ander website, in welke vorm dan ook. Geen enkele andere licentie of recht wordt aan de gebruiker toegekend.

De merken en logo’s die op de website worden weergegeven, zijn eigendom van TUC RAIL. De gebruikers hebben het recht niet om deze merken en logo’s te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van TUC RAIL. Op dezelfde wijze is het ongeoorloofde gebruik van een of ander merk dat op de website wordt vermeld, verboden.

 

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud

TUC RAIL heeft de grootste zorg besteed aan het ontwikkelen van deze internetsite.

De informatie op deze website wordt te goeder trouw gepubliceerd en heeft enkel tot doel algemene informatie over TUC RAIL en zijn activiteiten te verstrekken. De gepubliceerde informatie mag enkel worden beschouwd als betrouwbaar voor een specifiek domein en geen enkel bewijs of garantie wordt gegeven met betrekking tot de juistheid of de volledigheid van de gepubliceerde informatie..

Noch TUC RAIL, noch de verbonden ondernemingen, noch zijn directie, noch zijn werknemers of personeelsleden mogen aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vernietiging of gedane uitgaven als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van deze website of van een website waarmee deze verbonden zou zijn. Daarin zijn begrepen, op niet-beperkende wijze, lagere winsten, onrechtstreekse verliezen, toevallige verliezen of verliezen die het gevolg zijn van het gebruik van deze website.

 

3. Verbonden websites

De website van TUC RAIL bevat links naar andere websites. TUC RAIL wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud en het beleid van deze websites op het vlak van vertrouwelijkheid. Het opnemen van dergelijke links houdt geen enkele impliciete goedkeuring in vanwege TUC RAIL. Indien u een van deze website raadpleegt, kunt u altijd terugkeren naar de website van TUC RAIL door te klikken op de “back”-knop.

 

4. Hoe een link naar de website aanmaken

Om een link naar de website aan te maken, moet een schriftelijke toestemming van TUC RAIL worden gevraagd. Die aanvraag moet per e-mail aan TUC RAIL worden gestuurd op het volgende adres: communication@tucrail.be

TUC RAIL behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de aanmaak van een link naar zijn website te verbieden en/of te vragen om de link te verwijderen zelfs al werd die aangemaakt met voorafgaande toestemming van TUC RAIL.

 

5. Wijziging van de inhoud

TUC RAIL behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervolledigen en dit zonder enige voorafgaande kennisgeving.

 

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid

TUC RAIL wenst de privacy van elke bezoeker te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U kunt de Privacy Notice van TUC RAIL raadplegen door hier te klikken.

 

7. Virussen

TUC RAIL levert alle mogelijke inspanningen op het vlak van virusbestrijding. TUC RAIL wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor virussen die zich bevinden op de website en/of de websites waarmee de website is verbonden.

 

8. Cookies

U kunt de Cookies Notice van TUC RAIL raadplegen door hier te klikken.

 

9. Vragen en opmerkingen

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot deze website, neem contact op met TUC RAIL op de volgende adressen: communication@tucrail.be en jobs@tucrail.be.

U kunt ons ook per brief bereiken op de volgende adressen:

TUC RAIL nv
T.a.v. Manager Steering & Organisation
Fonsnylaan 39
1060 Brussel

TUC RAIL nv
T.a.v. Manager Human Resources
Fonsnylaan 39
1060 Brussel