Privacy Notice

Laatst herzien op 23 mei 2018

Toepassingsgebied van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring (de “Verklaring” of de “Privacyverklaring”) beschrijft hoe TUC RAIL Persoonsgegevens van een persoon verzamelt, gebruikt, raadpleegt of op enige andere manier verwerkt. Voor de toepassing van deze Privacyverklaring verwijst elke vermelding van “TUC RAIL”, “wij” of “ons” naar TUC RAIL NV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0447.914.029, met maatschappelijke zetel te Fonsnylaan 39, 1060 Sint-Gillis, telefoonnummer +32 2 432 78 11, e-mailadres privacy@tucrail.be. In alle situaties beschreven in deze Verklaring zal TUC RAIL uw Persoonsgegevens verwerken als een Verwerkingsverantwoordelijke. Aangezien TUC RAIL een dochteronderneming is van Infrabel doen wij een beroep op de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Infrabel. U kunt steeds de functionaris voor gegevensbescherming van Infrabel contacteren op dpo@infrabel.be.

Wij zijn vastberaden om de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen. Deze Privacyverklaring dient dan ook om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen, definiëren en gebruiken die zou toelaten u te identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens, online identificatiemiddelen zoals IP-adres of enige andere informatie die u aan ons bezorgt bij het gebruik van onze website. We willen u dan ook vragen om even de tijd te nemen en deze Privacyverklaring aandachtig door te lezen.

DEZE PRIVACYVERKLARING BEVAT EEN BESCHRIJVING VAN UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN, WAARONDER HET RECHT VAN BEZWAAR TEGEN BEPAALDE VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN DIE WIJ UITVOEREN.

 

Toepasselijke wetgeving

Voor de toepassing van de Verklaring zal de term “Gegevensbeschermingswetgeving” verwijzen naar Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “AVG”), alsook naar enige andere wetgeving en/of regulering die ingevoerd is op basis van de AVG en de e-Privacy-wetgeving, of die deze of een van deze ten uitvoer brengt, wijzigt, vervangt of consolideert en alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en privacy.

 

Definities

Derde Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
Inbreuk in verband met Persoonsgegevens Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
Ontvanger Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.
Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Privacy Shield Het juridisch kader van het EU-VS en het Zwitserland-VS “Privacy Shield”, ontworpen door het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten en de Europese Commissie en Zwitserse federale overheid om ondernemingen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan een mechanisme aan te bieden waarmee ze voldoen aan de vereisten van gegevensbescherming bij het doorgeven van Persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland naar de Verenigde Staten ter ondersteuning van de trans-Atlantische handel.
Standaardbepalingen Reeksen van standaardbepalingen voor transfers zoals aangenomen door de Europese Commissie voor internationale doorgifte van Persoonsgegevens.
Toezichthoudende Autoriteit De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht bij de Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit of, waar toepasselijk, elke andere toezichthoudende autoriteit in de zin van de AVG, namelijk “een door een lidstaat ingevolge artikel 51 ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie” (www.privacycommission.be).
Verwerken Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
Verwerkingsverantwoordelijke De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 

Bezoekers van de website

Wanneer u de website van TUC RAIL bezoekt, verzamelen wij een beperkt aantal Persoonsgegevens met het oog op het beheer en het behoorlijk functioneren van de website.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

 

Categorieën van verwerkte gegevens Bron van de gegevens Rechtmatige grond voor verwerking Ontvangers van gegevens
IP-adres Rechtstreeks van u wanneer u de website bezoekt Het is in het gerechtvaardigd belang van TUC RAIL als bedrijf om de website die het aanbiedt te kunnen beheren. Dit belang van TUC RAIL weegt zwaarder door dan het uwe. IT-dienstverlener

 

TUC RAIL wil uw ervaring met de website zo informatief en relevant mogelijk maken. Om dit te bereiken maken we gebruik van cookies, waarbij we ernaar streven om zowel uw privacy te beschermen als om u een gebruiksvriendelijke online-omgeving aan te bieden. Indien u meer wenst te weten over de manier waarop wij cookies gebruiken, gelieve onze Cookieverklaring door te nemen.

 

Nieuwsbrief en/of Mailings

Wanneer TUC RAIL uw contactgegevens ontvangen heeft en u toen geen gebruikgemaakt hebt van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit soort gegevensverwerking, verwerken wij uw Persoonsgegevens om u van tijd tot tijd te kunnen contacteren met informatie over de diensten van TUC RAIL en andere voor u relevante informatie. Wij doen dit in het kader van het beheer van onze externe relaties.

Als u de nieuwsbrief en/of mailing niet langer wilt ontvangen, kunt u ons dit steeds laten weten via privacy@tucrail.be of via de daartoe bestemde link in elke nieuwsbrief en/of mailing die u ontvangt.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

 

Categorieën van verwerkte gegevens Bron van de gegevens Rechtmatige grond voor verwerking Ontvangers van gegevens
E-mailadres, Naam / Voornaam, Telefoonnummer, Beroep en werk,

Rechtstreeks van u

Infrabel

Gerechtvaardigd belang van TUC RAIL

IT-dienstverleners

Dienst Communicatie

 

Wanneer u ons contacteert

Contactformulier

Mocht u een bepaalde vraag of verzoek hebben, zoals een stageverzoek, een vraag om algemene informatie, een vraag over onze projecten of activiteiten, over een jobaanbieding of een commercieel contact of mocht u iets willen melden aan TUC RAIL, dan kunt u ons contacteren via het contactformulier op onze website. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens teneinde de diverse verzoeken om informatie te beheren, waaronder het beantwoorden van uw vragen, het al dan niet inwilligen van een bepaald verzoek en de opvolging van uw reacties.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

 

Categorieën van verwerkte gegevens Bron van de gegevens Rechtmatige grond voor verwerking Ontvangers van gegevens
Naam / Voornaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Beroep en werk Rechtstreeks van u bij invullen van het contactformulier Ad hoc toestemming bij invullen van het contactformulier

IT-dienstverleners

Dienst Communicatie

 

E-mailadres

U kunt ons ook contacteren door een e-mail te sturen met daarin een vraag, verzoek, melding of reactie, zoals een vraag over een bepaald project of een verzoek om bepaalde foto’s van onze website te gebruiken voor een publicatie. In het kader hiervan verwerken wij bepaalde Persoonsgegevens teneinde de diverse verzoeken te beheren, waaronder het beantwoorden van uw vragen, het al dan niet inwilligen van een bepaald verzoek en de opvolging van uw reacties, alsook om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

 

Categorieën van verwerkte gegevens Bron van de gegevens Rechtmatige grond voor verwerking Ontvangers van gegevens
E-mailadres, Naam / Voornaam en elk ander Persoonsgegeven dat u beslist te delen met ons Rechtstreeks van u via e-mail Ad hoc toestemming bij versturen van de e-mail

IT-dienstverleners

Dienst Communicatie

 

Sociale media

Wij kunnen de Persoonsgegevens verwerken die we verkregen hebben via sociale mediaplatformen (onder andere Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube of nog Twitter) wanneer iets TUC RAIL-gerelateerd is of aan TUC RAIL gericht is om (i) in eerste lijn een reactie te kunnen geven op vragen of klachten, (ii) toezicht te houden op onze online reputatie en (iii) om onze diensten te verbeteren en opportuniteiten te identificeren waarop TUC RAIL zich kan focussen.

Bepaalde van onze webpagina’s op sociale media laten gebruikers toe om hun eigen materiaal te plaatsen. Gelieve te onthouden dat al het materiaal dat op onze sociale media wordt geplaatst toegankelijk is voor – en dus kan worden gezien door – het publiek. U bent dus best voorzichtig over het vrijgeven van bepaalde persoonlijke informatie zoals bv. financiële informatie of adresgegevens via zulke platformen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige actie genomen door andere personen wanneer u persoonlijke informatie plaatst op een van onze socialemedia-platformen, bijvoorbeeld Facebook. We verwijzen ook naar de respectieve privacy- en cookieverklaringen van de door u gebruikte platformen.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

 

Categorieën van verwerkte gegevens Bron van de gegevens Rechtmatige grond voor verwerking Ontvangers van gegevens
Elk Persoonsgegeven dat u beslist te delen met ons of dat u publiceert op sociale media Rechtstreeks van u via publiek toegankelijke pagina’s op sociale media Het is in het gerechtvaardigd belang van TUC RAIL als bedrijf om de Persoonsgegevens waarvan u gekozen hebt deze aan ons te richten of dewelke u publiek bekend hebt gemaakt via sociale mediaplatformen te verwerken met het oog op de verbetering van de diensten en om zakelijke opportuniteiten te identificeren. Deze belangen van TUC RAIL wegen zwaarder door dan de uwe.

IT-dienstverleners

HR diensten

 

Jobs

Openstaande vacatures

Wanneer u zich via de website kandidaat stelt voor een van de vacatures voor een vaste of tijdelijke job bij TUC RAIL, verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op de administratie en het beheer van het (toekomstig) personeel en tussenpersonen. In dit verband hebt u steeds de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen via uw account op onze website.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

 

Categorieën van verwerkte gegevens Bron van de gegevens Rechtmatige grond voor verwerking Ontvangers van gegevens
Voornaam / Naam, Geslacht, Geboortedatum, Straat en nummer, Land, Postcode, Gemeente, Foto, Telefoonnummer, E-mailadres, Professionele ervaring, Opleidingsniveau, CV en motivatiebrief, Back-up telefoonnummer, Back-up e-mailadres, Referentie (Persoonsgegevens van derde) Rechtstreeks van u bij kandidaatstelling Ad hoc toestemming bij kandidaatstelling

IT-dienstverleners

HR diensten

 

E-mailadres of telefoonnummer voor jobs

Wanneer u wenst te solliciteren bij TUC RAIL en u vindt bijvoorbeeld niet onmiddellijk een vacature naar keuze of u hebt een vraag over een openstaande vacature, dan kunt u ons ook steeds rechtstreeks contacteren via het daartoe bestemde e-mailadres of het daartoe bestemde telefoonnummer.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

 

Categorieën van verwerkte gegevens Bron van de gegevens Rechtmatige grond voor verwerking Ontvangers van gegevens
Voornaam / Naam, Geslacht, Geboortedatum, Straat en nummer, Land, Postcode, Gemeente, Foto, Telefoonnummer, E-mailadres, Professionele ervaring, Opleidingsniveau, CV en motivatiebrief, Back-up telefoonnummer, Back-up e-mailadres, Referentie (Persoonsgegevens van derde) Rechtstreeks van u via e-mail of bij oproep via telefoon Ad hoc toestemming bij kandidaatstelling

IT-dienstverleners

HR diensten

 

Fysieke bezoekers van TUC RAIL-gebouwen

Bezoekers van de gebouwen van TUC RAIL wordt gevraagd om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. Wij verwerken deze Persoonsgegevens om toegangscontrole te kunnen uitoefenen in de gebouwen en zo de veiligheid te kunnen garanderen.

De tabel hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

 

Categorieën van verwerkte gegevens Bron van de gegevens Rechtmatige grond voor verwerking Ontvangers van gegevens
E-mailadres, Naam / Voornaam, Identificatienummer (ander dan rijksregisternummer), Telefoonnummer, Beroep en werk, Rechtstreeks van u bij aanmelding in het gebouw Het is in het gerechtvaardigd belang van TUC RAIL als bedrijf om de fysieke veiligheid van zijn gebouwen te verzekeren. Deze belangen van TUC RAIL wegen zwaarder door dan de uwe.

IT-dienstverleners

Receptiedienstverlener

 

Wat zijn uw rechten?

Eens u ons uw Persoonsgegevens bezorgd hebt, kent de Gegevensbeschermingswetgeving u meerdere rechten toe. Behoudens wettelijke uitzonderingen kunt u deze in principe kosteloos uitoefenen. Deze rechten kunnen beperkt worden, bijvoorbeeld wanneer het voldoen aan een verzoek Persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of wanneer u ons vraagt om informatie te wissen waarvan we wettelijk verplicht zijn die te bewaren of die we bewaren op basis van onze gerechtvaardigd belangen.

Om uw rechten uit te oefenen, moet u dit doen door een verzoek indienen aan het mailadres privacy@tucrail.be.

Mocht u nog onbeantwoorde bezorgdheden hebben, hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit. We moedigen u natuurlijk aan om in eerste instantie naar ons te komen maar in de mate dat dit recht op u van toepassing is, bent u gerechtigd om rechtstreeks bij de Toezichthoudende Autoriteit te klagen.

  1. Recht om toestemming in te trekken

Overal waar we vertrouwen op uw toestemming zal u er op elk moment en op eigen initiatief voor kunnen kiezen om die toestemming in te trekken door ons hier te contacteren. Het intrekken van uw toestemming zal de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór die intrekking niet aantasten.

  1. Recht van inzage en rectificatie van uw gegevens

U hebt het recht van inzage, evaluatie en rectificatie van uw Persoonsgegevens. U bent mogelijks gerechtigd om ons om een kopie te vragen van uw informatie, om deze te evalueren en/of te verbeteren. Indien u informatie wilt rechtzetten zoals uw naam, e-mailadres, adres en/of enige andere gegevens of voorkeuren, kunt u dit met betrekking tot uw kandidaatstelling voor een job gemakkelijk doen door in te loggen in uw account op onze website (als u een account hebt), en anders door ons hier te contacteren. U mag ons bovendien vragen om een kopie van de Persoonsgegevens die wij verwerken, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

  1. Recht op gegevenswissing

In overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving hebt u het recht op wissing van uw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zoals beschreven in deze Privacyverklaring, in het geval deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden voor welke de gegevens initieel verzameld of verwerkt zijn, of in het geval u uw toestemming hebt ingetrokken of u bezwaar hebt gemaakt tegen een verwerking beschreven in deze Privacyverklaring en geen enkele andere grondslag voor verwerking aanwezig is. Indien u wenst dat uw Persoonsgegevens gewist worden, kunt u hier een verzoek indienen [].

  1. Recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden, beschreven in de Gegevensbeschermingswetgeving, mag u ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist. In zo’n geval zullen we de verwerking beperken tot we in staat zijn om de juistheid van uw gegevens te controleren.

  1. Recht van bezwaar tegen verwerking

Onder bepaalde omstandigheden, beschreven in de Gegevensbeschermingswetgeving, mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, onder andere wanneer uw Persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing-doeleinden.

  1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt verricht via geautomatiseerde procedés en gebaseerd is op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, hebt u het recht om de Persoonsgegevens die over u verwerkt worden te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere dienstverlener.

 

Veiligheidsmaatregelen

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om een passend beveiligingsniveau te garanderen voor uw Persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn onder meer (maar niet beperkt tot) encryptietechnieken, fysieke en IT-systeem-toegangscontroles, vertrouwelijkheidsverplichtingen enz.

In het geval dat Persoonsgegevens gecompromitteerd zijn als gevolg van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, en wanneer zo’n inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van personen zullen we de noodzakelijke kennisgevingen doen zoals voorzien in de Gegevensbeschermingswetgeving.

 

Welke regels zijn op kinderen van toepassing?

We verzamelen niet doelbewust Persoonsgegevens van personen onder de leeftijd van 16 jaar en vragen hier ook nooit om.

Wanneer wij zouden te weten komen dat we Persoonsgegevens verzameld hebben van een kind onder de leeftijd van 16 jaar, zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we stappen ondernemen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Indien u denkt dat we informatie hebben of kunnen hebben van/over een kind onder de leeftijd van 16 jaar, gelieve ons te contacteren via privacy@tucrail.be.

 

Hoe worden uw Persoonsgegevens gedeeld met Derden?

We delen enkel informatie en maken informatie enkel bekend, inclusief aan Derden, zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Uw Persoonsgegevens zullen daarnaast ook gedeeld worden met overheidsinstanties en/of politiebeambten wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, wanneer zulks wettelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de juridische bescherming van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

Voor de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring zullen uw gegevens bewaard worden binnen de Europese Economische Ruimte (“EER“) en zullen zij slechts doorgegeven worden buiten de EER naar een land of naar landen waarvan de Europese Commissie erkend heeft dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden.

In het geval dat uw gegevens toch zouden worden doorgegeven naar of bewaard zouden worden in een land buiten de EER dat ook niet erkend is een passend beschermingsniveau te bieden, zal TUC RAIL passende veiligheidsmaatregelen nemen om te garanderen dat de doorgifte voldoet aan de vereisten van de Gegevensbeschermingswetgeving. Dit kan ofwel door het opleggen van Standaardbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie, ofwel, in geval van doorgifte naar de Verenigde Staten, door ervoor te zorgen dat de doorgifte gebeurt naar een bedrijf dat voldoet aan de vereisten van het Privacy Shield.

Meer informatie over hoe steeds een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt gegarandeerd kunt u vinden via onderstaande websites:

 

Als u meer informatie wenst over hoe Infrabel het bovenstaande toepast in verband met uw Persoonsgegevens kunt u ons contacteren via privacy@tucrail.be

 

 

Hoe lang zullen we uw Persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig om de verwerkingsactiviteiten zoals opgesomd in deze Privacyverklaring te vervullen, zo lang als u op een andere manier werd meegedeeld of zo lang als toegelaten door de toepasselijke wetgeving.

 

Is deze Privacyverklaring van toepassing op websites van derden?

Wanneer u op een link klikt van een website van een derde, zal u naar een website geleid worden waarover wij geen controle hebben en zal onze Privacyverklaring niet meer van toepassing zijn. Uw surfgedrag en interactie op enige andere website is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en privacy- en andere verklaringen van zulke websites van derden. We raden u aan de privacyverklaringen van andere websites aandachtig te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op of de inhoud van de websites van derden.

 

Wat gebeurt er als we deze Privacyverklaring wijzigen?

TUC RAIL behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te actualiseren en/of te wijzigen. Wanneer dit een fundamentele wijziging van de verwerking met zich meebrengt of wanneer de wijzigingen relevant zijn voor de aard van de verwerking of relevant zijn voor u en uw gegevensbeschermingsrechten beïnvloeden, zullen wij uw aandacht hierop vestigen.

 

Hoe ons contacteren?

Vragen, verzoeken, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Privacyverklaring zijn steeds welkom en kunnen gericht worden aan: privacy@tucrail.be

Als dochteronderneming van Infrabel doet TUC RAIL een beroep op de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer -DPO) van Infrabel en voor meer informatie kunt u hem steeds contacteren op dpo@infrabel.be