Beschrijving

Op het vlak van mobiliteit en transport is de spoorverbinding Brussel – Luxemburg –Straatsburg een van de trans-Europese projecten die door de Europese Commissie als prioritair werden aangeduid (TEN-T – Trans-European Transport Network).

In dat kader hebben de Belgische overheid en het Waals Gewest in 2006 beslist om omvangrijke moderniseringswerken aan te vatten op de Lijnen 161 (Brussel - Namen) en 162 (Namen - Luxemburg).

Dankzij deze modernisering, zal de reisduur tussen Brussel en Luxemburg ingekort worden. Dit project heeft ook als doel om de competitiviteit en de rentabiliteit van het spoor te versterken en het wegverkeer te verminderen.

Concreet is het de bedoeling om de referentiesnelheid op beide lijnen te verhogen tot 160 km/u waar dat redelijkerwijs mogelijk is. Het programma voorziet ook dat Lijn 162 met 25 kV AC wordt gevoed en dat de verouderde uitrustingen vernieuwd worden.

Daartoe zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 1. Rechttrekken van tien bochten, met het oog op het verbeteren en uniformiseren van het snelheidsdiagram;
 2. Grote herinrichting van de stations van Gembloux, Ciney en Jemelle en aanpassing van de andere stations;
 3. Verbreding van het tussenspoor tot 2,25 meter (noodzakelijk voor referentiesnelheid van 160 km/u);
 4. Verbreding van de bedding;
 5. Herelektrificatie met bovenleiding 3 kV DC op Lijn 161 en gemengde bovenleiding (3 kV DC / 25 kV AC) op Lijn 162;
 6. Aanpassing van de automatische blokken om de nodige waarschuwingsafstanden te voorzien voor een referentiesnelheid van 160 km/u;
 7. Aanpassing of vervanging van de kunstwerken waarvan het profiel onvoldoende zou geworden zijn als gevolg van de verbreding van het tussenspoor en de herelektrificatie met gemengde bovenleiding;
 8. Sanering van de spoorbedding en verhoging van de kwaliteit van het spoor;
 9. Stabilisatie van taluds en rotswanden;
 10. Vernieuwing, wegens veroudering, van sporen, kunstwerken, seininstallaties, bovenleidingen en ondersteuningen;
 11. Afschaffing van bepaalde overwegen om de veiligheid te bevorderen.

Opdracht van TUC RAIL

TUC RAIL, dat initieel uitsluitend belast was met de herelektrificatie van Lijn 162 met gemengde bovenleiding, is sinds maart 2013 belast met het beheer van het volledige programma.

Zijn opdracht omvat de volgende werkzaamheden:

 • Projectbeheer;
 • Studies en voorstudies;
 • Indiening van vergunningsaanvragen;
 • Opmaak van aanbestedingsdocumenten (bestekken);
 • Administratieve procedures (overheidsopdracht);
 • Opvolging van werven;
 • Homologatie;
 • Veiligheidscoördinatie tijdens ontwerp- en verwezenlijkingsfase.

Antwoorden van TUC RAIL op de beperkingen van de programma’s

Om een programma van een dergelijke omvang tot een goed eind te brengen, moeten onvermijdelijk oplossingen gezocht worden voor bepaalde problemen of beperkingen betreffende veiligheid, mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, …

Een van de oplossingen heeft betrekking op de bovenleiding van Lijn 162. Om de voedingsspanning te kunnen wijzigen zonder grote impact op het spoorwegverkeer heeft TUC RAIL geopteerd voor een oplossing met gemengde bovenleidingen. Deze kan gevoed worden met 3 kV DC of 25 kV AC. Ze wordt gevoed met 3 kV voor de behoeften van het huidige verkeer en zal gevoed worden met 25 kV AC na de modernisering van de lijn in 2021.

Een andere oplossing heeft betrekking op de sanering van de spoorbedding op Lijn 161. Om de zones te bepalen waar de bedding gesaneerd of versterkt moet worden, heeft TUC RAIL geopteerd voor het gebruik van een georadar. Dit toestel maakt het niet alleen mogelijk om de kwaliteit van de ballast en de bedding te meten maar ook om de aanwezigheid van vochtige of modderige zones te detecteren.