Beschrijving

In het beheerscontract 2008-2012, tussen de Belgische Staat en de NMBS, stond een groeidoelstelling ingeschreven van 25% meer reizigers in binnenlands vervoer in 2012 t.o.v. 2006. In de periode 2000-2010 steeg het aantal reizigers ook met 46%.

Daarvoor investeert de NMBS in bijkomend rollend materieel, waarvoor aangepaste onderhoudsinfrastructuren nodig zijn.

Aangezien de huidige tractiewerkplaats Merelbeke en de huidige centrale werkplaats Gentbrugge niet meer geschikt zijn voor een productieve, moderne en milieuvriendelijke uitvoering van het onderhoud van rollend materieel, wordt geopteerd om deze NMBS-activiteiten te centraliseren in een nieuwe polyvalente werkplaats te Melle.

De nieuwe inrichting van deze werkplaats zal dus de activiteiten van de bestaande tractiewerkplaats Merelbeke en de bestaande centrale werkplaats Gentbrugge overnemen, waardoor op termijn de huidige werkplaatsen kunnen gesloten worden.

Daarnaast plant Infrabel grootschalige infrastructuurwerken. Eén ervan betreft het Gewestelijk Expres Net (GEN). Melle ligt nabij verschillende eindpunten van het GEN-netwerk.

Bijgevolg is het bestaande spoorterrein in Melle (voormalig vormingsstation langsheen de Nonnenwegel) door zijn ligging en zijn omvang de meest geschikte locatie voor het onderhoud en de herstelling van de GEN-stellen (Desiro).

De belangrijkste werken zijn de bouw van:

 • een werkplaats voor tractiematerieel met intern 17 sporen;
 • een werkplaats voor gesleept materieel met intern 9 sporen,met een wasstraat voor goederenmaterieel;
 • een gebouw voor de opslag van gevaarlijke producten;
 • twee ontvangstbundels met instapplatformen voor binnenschoonmaak;
 • twee technische gebouwen (portiersgebouw en tankgebouw);
 • een tankinstallatie (150.000 liter).

De werken zijn gestart in juni 2014.

Opdracht van TUC RAIL

In het kader van de polyvalente werkplaats Melle voert TUC RAIL in opdracht van NMBS de volgende taken uit:

 • het Project Management en de opvolging van de werken voor de bouw van een nieuw polyvalent atelier op de terreinen van het oude rangeerstation in Melle;
 • Projectbeheer;
 • Studies en voorstudies;
 • Indiening van vergunningsaanvragen en OHD (ontheffingsdossier;
 • Opmaak van aanbestedingsdocumenten (bestekken);
 • Administratieve procedures (overheidsopdracht);
 • Opvolging van werven;
 • Veiligheidscoördinatie tijdens ontwerp- en verwezenlijkingsfase.

Oplossingen van TUC RAIL voor beperkingen inherent aan dit project

Bij een programma van dergelijke omvang dient men rekening te houden met tal van randvoorwaarden. Deze zijn geïntegreerd in het Program.

Tijdens de Wereldoorlogen werd het terrein zwaar gebombardeerd. Daarom moest men overgaan tot bommenonderzoek. Er werden reeds verscheidene explosieven gevonden. Tweemaal moest de omgeving preventief geëvacueerd worden wanneer DOVO op de site was voor de ontmanteling.

De werkplaatsen moeten voldoen aan de voorschriften van bijlage 6 (industriegebouwen) bij het koninklijk besluit van 7 juli 1994 (vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing). Om te voldoen aan deze voorschriften werd een brandstrategie uitgewerkt. Er wordt onder andere hemelwater gestockeerd als bluswaterreserve. De gebouwen worden tevens uitgerust met een sprinklerinstallatie en rook- en warmteafvoersysteem.

Om de normen op vlak van EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) na te leven werd onder andere gekozen voor de plaatsing van een WKK, een warmtepomp en een zonneboiler.

In het ontheffingsdossier werden verschillende milderende maatregelen uitgewerkt. Op de site worden verschillende taluds aangelegd, ingezaaid en beplant. Dit is een gevolg van de landschapsstudie die zorgde voor een maximale landschappelijke inpassing in de omgeving. Op het terrein wordt ook een infiltratiebuffer voorzien ter compensatie van de verharde oppervlaktes. Om de hinder voor de omwonenden te beperken tot een minimum werd het ontwerp ook onderworpen aan een akoestische en een lichtstudie.