Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Baanvak

Gedeelte spoor tussen twee locaties (bijvoorbeeld tussen twee stations).

Ballast

Grind van hardsteen dat zo gelijkmatig mogelijk het gewicht van de voertuigen verdeelt over de spoorbedding, de trillingen van de doortocht van treinen dempt, de afvoer van het regenwater bevordert en het spoor optimaal ondersteunt.

Bekisting

Een bekisting is een voorlopige structuur die vorm geeft aan een materie tot ze bindt en vervolgens hard wordt. Via deze techniek kan men betonnen constructies maken met zeer precieze afmetingen. Bekisting is nodig omdat vers beton eigenlijk een brij is die door zijn eigen gewicht zou inzakken. Daarom is een gietvorm nodig om het vorm te geven en het op zijn plaats te houden tot het zelfdragend wordt.

Beperkte procedure

De gunningsprocedure van een overheidsopdracht waarbij elke geïnteresseerde aannemer of dienstverlener een aanvraag tot deelneming mag indienen en waarbij alleen de door het overheidsbedrijf geselecteerde kandidaten een offerte mogen indienen en aanwezig mogen zijn op de openingszitting van de offertes.

Berm

Zeer steile aangelegde helling.
Afgegraven berm: langs een lager gelegen spoorweg.
Opgehoogd berm: gevormd met aangevoerde aarde en bovengronds.

Beschoeide sleuven

Uitgraven van terrein om een fundering te plaatsen. Het beschoeien van sleuven en bouwputten dient om de wanden van de uitgegraven put te ondersteunen en aldus instortingen of verzakkingen te vermijden. Het materiaal van de beschoeiing varieert volgens de aard van het terrein, maar bestaat hoofdzakelijk uit beton.

Bestek

Gedetailleerde beschrijving van alle werken die nodig zijn voor de uitvoering van een project. Bij het opstellen wordt in de regel vertrokken van een typebestek waarin alle opties, die van project tot project kunnen verschillen, vervat zitten. Behalve een omschrijving van de werken met onder meer de exacte materiaalkeuze, afmetingen en technieken, omvat het ook de zogenaamde typeplannen, de technische richtlijnen voor de uitvoering. Dit geheel is de basis van het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer.

Boogbrug

Brug die op een of meer bogen rust.

Bovenleiding

Stroomkabel boven de sporen. Het contact met deze stroomkabel geeft de treinen de elektriciteit die nodig is om te rijden.

BRIO

Belgian Railway Infrastructure Objectives. Dit is het strategische plan van Infrabel waarin de belangrijkste doelstellingen van de onderneming zijn opgenomen.

Brugdek

Onderdeel van een brug waarover het verkeer rijdt.

Bulletin der Aanbestedingen

Voor meer info, klik hier.

Bundel

Geheel van sporen waar treinen worden verzameld.