Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Offerteaanvraag

De gunningsprocedure van een overheidsopdracht waarbij de opdracht wordt toegewezen aan de aannemer of dienstverlener die de regelmatige offerte heeft ingediend die de economisch voordeligste is vanuit het oogpunt van het overheidsbedrijf.

Onbewaakte stopplaatsen

Station waar geen loketten of spoorwegpersoneel aanwezig zijn.

Onderbrugging

Spoorwegkunstwerk (vaak een tunnel) dat onder de elementen van het landschap doorloopt (water, wegen, velden, ...).

Onderdoorgang

Ondergrondse gang onder de sporen waar reizigers de sporen veilig kunnen kruisen.

Onderhandelingsprocedure

De gunningsprocedure van een overheidsopdracht waarbij het overheidsbedrijf de door hem gekozen aannemers of dienstverleners raadpleegt en over de voorwaarden van de opdracht onderhandelt met één of meer van hen.

Onderstation

Elektrische installatie in het hoogspanningsnet.

Op vier sporen brengen

Toevoegen van een of meer sporen om de capaciteit van een spoorlijn te verhogen. Het viersporig maken gebeurt bijvoorbeeld met het oog op de invoering van het GEN (Gewestelijk Express Net).

Open procedure

De gunningsprocedure van een overheidsopdracht waarbij elke geïnteresseerde aannemer of dienstverlener een offerte mag indienen en waarbij de openingszitting openbaar is.

Overbrugging

Spoorwegkunstwerk (vaak een brug) dat over de elementen van het landschap loopt (water, wegen, velden, ...).

Overdekte sleuf

Ingegraven kunstwerk voor spoorverkeer, gebouwd vanuit een open uitgraving, uitgerust met een dak dat het heraangelegde of in de vroegere staat herstelde terrein ondersteunt.

Overheidsopdracht

Overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen één of meer aannemers of dienstverleners en één of meer overheidsbedrijven en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken of het verlenen van diensten.

Overweg

Plaats waar de openbare weg een spoorlijn kruist.