Klik hieronder om de termen in het lexicon te raadplegen.


Pijlers

Pilaren, steunzuilen waarop bijvoorbeeld een brug rust.

Plaatsbeschrijvingen

Vaststelling van de feitelijke staat van een woning.

PLP

Programmeerbare Logica Post. Elektronisch systeem voor seininrichting.

PMO Officer (Project Management Office)

Project Management Office. Verantwoordelijk voor de administratieve coördinatie van projecten: projectorganisatie, controle, sturing en ondersteuning.

PPS

Publiek Private Samenwerking. Contractuele financiering van een investering waarbij een overheidsinstantie een beroep doet op een privédienstverlener om over een lange periode (van 25 tot 30 jaar) een openbare infrastructuur te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. In ruil daarvoor wordt de privépartner betaald in de vorm van huur, gespreid over de duur van het contract.

Programmeerbare Logica Post (PLP)
Elektronisch inklinkingssysteem tussen seinpost en uitrustingen in sporen dat treinen detecteert en seinen en wissels bedient. Het vervangt all-relais-systemen of PTAR.
Project Engineer (PE)

Verantwoordelijk voor het ontwerp en de werfopvolging van speciale technieken (elektriciteit, verlichting, zwakstroom, brandbeveiliging, enz…) bij bouwprojecten; stelt bestekken en aanbestedingsdocumenten op.

Project Manager (PM)

Beheert een specifiek project dat tijd- en budgetgebonden is; definieert en coördineert het project en volgt het nauwgezet op.

Project-MER

Bepaald soort milieueffectenrapport dat wordt opgemaakt bij projecten waarvoor een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Publicatieblad van de Europese Unie

Voor meer info, klik hier.