Bouw van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge en van een derde spoor tussen Brugge en de spoorvertakking Dudzele (Zeebrugge)

Beschrijving

De spoorlijn Gent - Brugge bestaat uit vier baanvakken: Gent – Landegem, Landegem – Aalter, Aalter – Beernem et Beernem – Oostkamp. Er rijden tot ruim 300 treinen op deze lijn.

Het gelijktijdig voorkomen van trage goederentreinen en van steeds snellere reizigerstreinen op deze baanvakken veroorzaakt steeds meer stiptheidsproblemen. Ook de verwachte groei van het goederenverkeer per spoor van en naar de haven van Zeebrugge noodzaakt de uitbreiding van de spoorcapaciteit tussen Gent en Dudzele.

Tussen Gent en Brugge worden:

 • twee bijkomende sporen aangelegd, de bestaande sporen liggen dan centraal tussen deze nieuwe sporen;
 • tussen de oude en de nieuwe sporen volgende infrastructuren voorzien: de afwatering van deze brede spoorbedding, alle spooruitrustingen (kabelsleuven, bovenleidingspalen) en ter hoogte van de stopplaatsen en stations komen 8 meter brede ‘eilandperrons’.

 

Tussen Brugge en Dudzele wordt:

 • één bijkomend spoor aangelegd;
 • de stopplaats Brugge-Sint-Pieters opgewaardeerd.

 

Tussen Gent en Dudzele:

 • alle overwegen afgeschaft door het bouwen van aangepaste vervangingsinfrastructuren (bruggen, tunnels, langswegen). Tevens dienen de meeste bestaande bruggen aangepast, enkele worden volledig vernieuwd;
 • alle stopplaatsen en stations opgewaardeerd behalve in Beernem waar een nieuw stationsgebouw wordt gebouwd;
 • waar nodig worden geluidsschermen voorzien.


Klik om te vergroten

 

Opdracht van TUC RAIL

Om de goede werking van deze programma’s te kunnen garanderen werden er tools gebruikt die horen bij een modern en adequaat management: planningbeheer, het opmaken van jaarlijkse begrotingen en budgetbeheer per programma, change- en riskmanagement, reportings, …

De opdracht die aan TUC RAIL werd toevertrouwd in het kader van de verwezenlijking van het programma “capaciteitsuitbreiding” van de diverse spoorweginfrastructuren die Infrabel beheert, is een volledige opdracht die de volgende taken omvat:

 1. Project Management van projecten binnen van dit programma (budget, planning, risico’s, …)
 2. voorafgaande studies en ondernemen van alle administratieve stappen met het oog op het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de uitvoering van de werken
 3. studies en opvolging van de werkzaamheden en dit in nauw overleg met verschillende interne en externe diensten (burgerlijke bouwkunde, sporen, bovenleidingen, seininrichting, …)
 4. beheren van alle opdrachten van werken (gunning van de opdrachten, uitvoeren en beheer van de opdrachten, …)
 5. verkrijgen van de nodige homologaties voor het toestaan van een commerciële indienststelling.

 

Oplossingen van TUC RAIL bij de uitwerking van de programma’s

Bij de uitwerking van dergelijke programma’s stelt TUC RAIL oplossingen voor mits inachtneming van de opgelegd randvoorwaarden met betrekking tot veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening …

In het geval van de aanleg van het de hiervoor vernoemde bijkomende sporen tussen Gent en Zeebrugge is TUC RAIL erin geslaagd: 

 1. om een visie te ontwikkelen teneinde de ruimte tussen de bestaande sporen en de nieuwe bijkomende sporen nuttig te gebruiken, zowel wat betreft spooruitrustingen als open ruimtes om lichtinval mogelijk te maken;
 2. de onteigeningen te beperken tot een minimum door doordachte tracéstudies en mits toepassing van alternatieven voor klassieke taluds;
 3. de stations- en stopplaatsomgevingen om te bouwen met de nadruk op toegankelijkheid tot de perrons, ruimte voor mens, fietsenstallingen en autoparkings;
 4. de geluidshinder te beperken tot een minimum door de plaatsing van geluidswerende wanden;
 5. de plaatselijke mobiliteit te verbeteren voor alle vervoerswijzen door de aanleg van nieuwe fietspaden;
 6. het bestaand architecturaal patrimonium zo veel mogelijk te respecteren en bij te dragen tot een nieuw hedendaags patrimonium;
 7. de omwonenden te begeleiden door middel van informatie- en overlegsessies in functie van de wettelijke verplichtingen (openbare onderzoeken) in het kader van vergunnings- en bouwaanvragen en ook voor en tijdens de werken.