Beschrijving

De GEN-programma’s van Infrabel hebben tot doel de capaciteit van de lijnen die samenkomen in Brussel te verhogen met het oog op een hogere frequentie van de treinen in een straal van 30 km rond Brussel en een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de IC-IR-treinen.

Deze programma’s omvatten:

  1. de aanleg van een nieuwe spoorverbinding Watermaal-Schuman-Josaphat
  2. het op vier sporen brengen van Lijn 161 tussen Watermaal en Ottignies en de spoorwegaansluiting van Louvain-La-Neuve
  3. het op vier sporen brengen van Lijn 124 tussen Ukkel en Nijvel
  4. het op vier sporen brengen van Lijn 50A tussen Brussel en Liedekerke
  5. de inrichting van de stations en parkings van Lijnen 36 (Brussel-Leuven), 50A (Brussel-Liedekerke), 161 (Schuman en stations tussen Watermaal en Ottignies) en 124 (Ukkel-Nijvel).


Klik om te vergroten

Opdracht van TUC RAIL

De opdracht die aan TUC RAIL werd toevertrouwd in het kader van de verwezenlijking van de GEN-programma’s is een volledige opdracht die de volgende taken omvat:

  • instaan voor het Project Management van de programma’s (budget, planning, risico’s, …)
  • uitvoeren van voorafgaande studies en ondernemen van alle administratieve stappen met het oog op het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de uitvoering van de werken
  • realiseren van uitvoeringstudies voor alle werken (burgerlijke bouwkunde, sporen, bovenleidingen, seininrichting, …)
  • beheren van alle opdrachten van werken (gunning van de opdrachten, beheer van de opdrachten, …)
  • verkrijgen van de nodige homologaties voor het toestaan van een commerciële indienststelling.

Oplossingen van TUC RAIL voor de eisen van de programma’s

Om een dergelijk omvangrijk programma te kunnen beheren, moet men onvermijdelijk zoeken naar oplossingen voor bepaalde problemen of eisen met betrekking tot veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening…

In het geval van het GEN-programma is TUC RAIL erin geslaagd om:

1) de onteigeningen te beperken tot een minimum in dichtbevolkte wijken (spoor in ophoging en spoor in uitgraving)

2) de geluidshinder te beperken tot een minimum door de plaatsing van geluidswerende wanden

3) de plaatselijke mobiliteit te verbeteren voor alle vervoerswijzen; door de verbreding van de wegen die de spoorlijnen kruisen of door de aanleg van nieuwe fietspaden of door de aanleg van nieuwe fietspaden

4) parkings aan te leggen (wagens maar ook fietsen en tweewielers in het algemeen) rondom stations en stopplaatsen met het oog op intermodaliteit

5) de intermodaliteit met andere vormen van openbaar vervoer sterk te verbeteren: gemeenschappelijke stations voor metro en trein, uitgebreide / verbeterde busstations, aansluitingen met tramhaltes, ...

6) het bestaand architecturaal patrimonium zo veel mogelijk te respecteren en bij te dragen tot een nieuw hedendaags patrimonium

7) duurzame bouwwerken te realiseren door gebruik te maken van graffitiwerende materialen

8) werken uit te voeren waarbij de impact op naburige terreinen / wijken, milieu en spoorwegexploitatie tot een minimum wordt beperkt  

9) de omwonenden te begeleiden door middel van informatie- en overlegsessies in functie van de wettelijke verplichtingen (openbare onderzoeken) maar ook voor en tijdens de werken


Klik hier om het Gewestelijke Expresnet in beelden te ontdekken.